Odlingen planerades under hösten 2009. Den 14 maj påföljande år sattes den första plantan i jorden.


Raderna är uppförda i nord-sydlig riktning med 2 meters mellanrum. Plantorna i varje rad har ett inbördes avstånd av ca 80 cm. Vid planteringen lades stor vikt vid att lucka upp marken en bra bit ner under plantans plats. Även gödsel och matjord tillfördes. Stolpe och ett enkelt växtrör tillfördes varje planta. Avslutningsvis vattnades odlingen och detta fortsatte efter behov under sommaren och in på nästkommande år. Numera vattnas inte odlingen under växtperioden. Gödsel har tillförts nästan varje år men i varierande utsträckning.


Mest arbetskrävande är ogräsbekämpning och uppbindning. Ogräset tuktas med hacka och jordfräs och än så länge försöker vi hålla gångarna helt rena i syfte att vinplantorna ska få så mycket som möjligt ur jorden de första åren. Eventuellt övergår vi till att odla något i en remsa i mitten alternativ låta ogräset stå och bara bearbeta området närmast plantorna.